22 mei 2011

Door Frans Soeterbroek

Reacties

1 reacties

Tags
, , , , , , ,

Zeg het voort

Publicatie Community of Practice wijkenaanpak gepresenteerd

Afgelopen woensdag werd tijdens een  bijeenkomst van de Community of Practice wijkenaanpak het boekje over de eerste twee jaar werk van dit gezelschap gepresenteerd, dat ik samen met NICIS en het ministerie van BZK gemaakt heb . Op bijgaande foto overhandigt Elly van Kooten, directeur wijken binnen BZK de eerste exemplaren aan twee leden van de visitatiecommissie wijkenaanpak: Jos van der Lans en Scief Houben.  Het boekje heeft een dubbel doel: anderen inspireren over de werkwijze van zo’n CoP en de praktijklessen over de wijkaanpak beter overdraagbaar maken. 

Het concept van de Community of Practice (het beste te vertalen als: praktijkgerichte gemeenschap gericht op collectief leren) is overgewaaid uit de Verenigde Staten, krachtig neergezet door mensen als Etienne Wenger. In Nederland kennen we inmiddels veel gezelschappen die zich CoP noemen. Het is een verzamelnaam geworden voor het samenbrengen van professionals uit verschillende organisaties die samen, over institutionele grenzen heen nieuwe kennis en strategieën ontwikkelen. Wat de CoP van de wijkenaanpak bijzonder maakt is dat rijk en de 18 steden met de 40 aandachtswijken er samenwerken aan sturingsvragen voor de wijkaanpak en er hun strategisch overleg in hebben ingebed. Die focus op sturing voegt iets wezenlijks  toe aan de vele andere vormen van interactie en de inbedding van het strategisch overleg overbrugt de kloof  tussen mooie kennisprocessen en taaie besluitvormingsprocessen waar veel CoP’s aan lijden. En wat zeker niet vergeten mag worden: deze werkwijze breekt met de onvruchtbare sturingsfilosofie van ‘je gaat erover of niet’ waarbij steeds gepoogd wordt verantwoordelijkheden van rijk en steden uit elkaar te trekken. Dit terwijl de belangrijkste leer- en sturingsvragen zich niets van die tweedeling aantrekken.

In deel 1 van het boekje is een en ander vertaald in 10 lessen voor het opzetten van CoP’s. In deel 2 worden de inhoudelijke lessen rond de wijkaanpak gepresenteerd, ook weer vertaald in 10 lessen. Hier de link naar de PDF versie van het boekje (let op: 8,5 Mb) en hier de link naar een wordversie (minder dan 1 Mb). Die inhoudelijke lessen gaan zoals gezegd vooral over hoe je effectief in de wijken kunt sturen vanuit het Rijk en de lokale overheid. Een tussenbalans na 8 CoP-bijeenkomsten laat  zien dat de deelnemers volop in de volgende beweging zitten en daar samen strategieën voor bedenken:

VAN                                                                             NAAR
Bouwen aan zelfredzaamheid bewoners             Vertrouwen op zelfredzaamheid bewoners
Systeemwereld optimaliseren                            Vanuit de leefwereld van bewoners denken en handelen
Goed in de steigers zetten integrale aanpak        Er gelijk op af, leren door uitproberen
Claims op de corporatiegelden                           Duurzaam partnerschap met de corporaties
Wijkaanpak buiten staande organisatie               Wijkaanpak geïntegreerd in de  organisatie
Wijkaanpak vanuit specifiek budget                   Alle geldstromen in de wijk in kaart brengen en ombuigen
Sturen op identiteit/samenhang van wijken         Wijkaanpak als verbinding tussen straat/buurt en stad
Wijkaanpak als projectencarrousel                     Beperkt aantal acties met lange adem
‘Best practices’ uitrollen                                    Bewezen methodieken integreren in lokale praktijk
Cijfergedreven rapportageplicht                          Kwalitatieve en oprechte verantwoording

 

Deze negen bewegingen geven goed weer waar het in deze CoP om draait: anders leren kijken naar de eigen praktijk (‘reframen’), de eigen aanpak ter discussie durven stellen,  nieuwe sturingsmodellen en strategieën ontwikkelen, directer op de praktijk zitten en durven loslaten. Door samen op deze negen golven te surfen  zijn de CoP-deelnemers beter in staat om in te spelen op de ingrijpende veranderingen in de omgeving: corporaties die zich op hun positie herbezinnen, gemeenten die ingrijpend moeten bezuinigen en een kabinet dat de wijkaanpak niet echt toegewijd is.
De komende maanden lijken beslissend te worden voor de vraag of de plechtige belofte van rijk, gemeenten en corporaties om hier samen tien jaar voor te gaan overeind blijft. Half juni presenteert de visitatiecommissie wijkenaanpak  onder leiding van Wim Deetman zijn bevindingen aan minister Donner. De minister zal dit gebruiken voor zijn eigen heroriëntatie die rond de zomer zijn beslag krijgt. Hoe het ook uitpakt: de deelnemers aan de CoP hebben zich goed voorbereid op de komende veranderingen en weten heel goed waar het echt om draait en op aankomt. Daar levert de samenwerking in de CoP een mooie bijdrage aan.


Reacties

  • marien de langen schreef:

    Beste Frans,

    Wat mij betreft is het Van..Naar… een mooi overzicht van de ontwikkeling zoals ik die ook zie bij de Wijkaanpak en in ieder geval zoals ik die ken in Utrecht. Wel moet ik zeggen dat naar voorlopig de richting is waarop de kompas is ingesteld zonder dat we daar al zijn. Maar dat is dan de opdracht voor de komende jaren. Voor Mitros hebben Radboud en Godfried Engbersen een mooi essau geschreven over de Slimme corporatie wat hier zeer sterk op aansluit. Ter lezing te vinden op http://www.mitros.nl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*