Bruggen bouwen

De Ruimtemaker is gespecialiseerd in het ombouwen van arena’s en overlegorganen waar mensen  ’tot elkaar veroordeeld zijn’ tot samenwerking die inspireert en voor iedereen meerwaarde oplevert. We  bouwen bruggen tussen uiteenlopende belangen maar ook tussen de vernieuwers en de realisten, de denkers en de doeners, de polderaars en de (publieke) ondernemers. De Ruimtemaker vervult in de praktijk een bemiddelende en aanjagende rol bij:

1- het bouwen van allianties en collectieve leeromgevingen;
2- het verbinden van innovatieve processen met ‘het echte spel’;
3- bemiddeling tussen sterk uiteenlopende belangen;
4- het vergroten van het strategisch vermogen.

In dit type projecten komen de expertisegebieden van de Ruimtemaker goed samen:  veranderkunde, bestuurlijke vernieuwing, strategievorming, procesmanagement en onderhandelen. Hieronder enkele voorbeelden.

Multilevel coalities bouwen

De Ruimtemaker wordt regelmatig ingehuurd om de samenwerking tussen partijen die op verschillende schaalniveaus opereren te verbeteren en daarin een belangrijke ondersteunende, sturende en bemiddelende rol te vervullen. Dat gebeurde bijvoorbeeld recent bij de 40 wijkenaanpak (rijk, gemeenten, wijken en corporaties), de toekomst van havens (departementen en havenbedrijven), de toekomstvisie IJmeer (rijk, provincies, gemeenten en belangengroepen)  ,het gebiedsproces A15/eiland IJsselmonde (rijk, regio, gemeenten en bedrijfsleven)en het leertraject ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ (departementen, provincies, gemeenten).
Wij combineren hierbij meerdere van de volgende rollen: onafhankelijk voorzitter, bemiddelaar,  procesontwerper, adviseur, trainer.
Zoekt u zo’n duizendpoot, neem dan contact op.

Collectief leren organiseren

Voor de Ruimtemaker bestaat er weinig afstand tussen samenwerken in coalities en samen leren. Voor ons zijn vitale coalities ook inspirerende leeromgevingen. Het bundelen van uitvoeringskracht en het organiseren van innovatie gaan hand in hand. Zo hebben we het boeiende concept van het bouwen van Communties of Practice (CoP) met veel succes in de praktijk toegepast. Lees bijvoorbeeld de door ons samengestelde boekjes  over 2 jaar COP wijkaanpak en over het leertraject gebiedsgericht werken. Dan ziet u wat u met die benadering kunt winnen en hoe de Ruimtemaker daarbij van dienst kan zijn.

Dagvoorzitterschap

Frans Soeterbroek van de Ruimtemaker heeft veel ervaring met het leiden van conferenties, workshops en heisessies. Zo was hij in recent dagvoorzitter  op conferenties over stedelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van spoorwegzones, meervoudig ruimtegebruik in havengebieden, gebiedsontwikkeling in de de Deltapoort en de realisatie van  recreatieve knooppunten. Op zoek naar een dagvoorzitter die met scherpe en speels gemak het dagthema een slag verder brengt en een goede dialoog tot stand brengt?  Neem contact op.

Leergang onderhandelen

In de tweedaagse leergang onderhandelen wordt geleerd hoe u vechtgedrag en politieke spelletjes kunt ombuigen naar constructieve samenwerking. Centraal staat ‘de kunst van schakelen en verbinden’: schakelen tussen verschillende stijlen en strategieën , verbinden van belangen en van mensen. We oefenen met rollenspelen waardoor abstracte concepten praktische betekenis krijgen. Frans Soeterbroek verzorgt deze tweedaagse al vele jaren. Hij heeft meerdere publicaties over onderhandelen op zijn naam staan en heeft veel ervaring met concrete onderhandelingsprocessen, met name in de wereld van ‘de strijd om de ruimte’. Speciaal aanbevolen voor bestuurders, belangenbehartigers en projectleiders die in complexe samenwerkingsverbanden en scherpe belangentegenstellingen hun weg moeten vinden. Ondersteuning kan ook aangeboden worden in de vorm van coaching.