Curriculum Vitae

CV Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek heeft zich gespecialiseerd in wat hij ‘samen stad en gemeenschap maken’ noemt. Hij vervlecht de werelden van omgevingsbeleid, stads- en gebiedsontwikkeling met die van democratische vernieuwing, collectieve intelligentie en sociaal kapitaal.
Zijn hart ligt bij de publieke zaak waar overheid en burgers samen vorm aan geven. Waar hoogdravende ambities onder noemers als governance, co-creatie en doe-democratie handen en voeten moeten krijgen kun je hem aantreffen. Hij heeft geleerd hoe je in zo’n omgeving met vindingrijkheid, speelsheid en eenvoud te werk gaat. ‘Sturing met lichtheid’ noemt hij dat. Zijn specialismen veranderkunde, onderhandelen, procesmanagement, netwerksturing, participatie en democratische/bestuurlijke vernieuwing komen daarbij goed van pas.

Hij is opgeleid als socioloog en organisatieadviseur en heeft in het verleden gewerkt bij onder meer de vakbeweging, adviesbureaus en de universiteit. Hij werkt sinds 2004 met zijn bureau de Ruimtemaker aan onder meer de invoering van de omgevingswet, gebiedsgericht werken, maatschappelijke gebieds- en stadsontwikkeling, lokale democratie vernieuwing, controverses over ruimtegebruik en transitiestrategieën.

Frans profileert zich als grenswerker tussen wetenschap, beleid en praktijk. Kennis uit de organisatiekunde, sociologie en bestuurskunde weet hij te verbinden met de alledaagse vraagstukken van bestuurders, ambtenaren, belangengroepen, bedrijven, publiek ondernemers en burgers.
Frans is een van de drijvende krachten achter het netwerk van lokale stadsmakers in Utrecht: de Utrechtse Ruimtemakers (www.utrechtseruimtemakers.nl).  Hij is een van de auteurs en redacteuren van het boek ‘het nieuwe stadmaken’ dat in 2015 bij uitgeverij Trancity verscheen. Hij publiceert veel essays en blogs over zijn werk (die u kunt vinden op www.deruimtemaker.nl) en geeft met grote regelmaat lezingen, masterclasses en workshops waarin hij zijn kennis deelt.

Drs. Frans Soeterbroek MMC (1956)
[email protected]

2004 -heden
Eigen adviesbureau ‘de Ruimtemaker’
Spreker en  gastdocent aan diverse opleidingen
Trekker van het netwerk van lokale initiatiefnemers Utrechtse Ruimtemakers

2002 – 2004
Zelfstandig organisatieadviseur
Ontwikkelaar, onderzoeker en docent ‘governance of complex spatial developments’, opleiding bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

1997 – 2001
Organisatieadviseur en teamcoördinator “politiek, bestuur en samenleving” bij organisatieadviesbureau De Beuk

1990 – 1996
Organisatieadviseur bij adviesbureau Mede (vanaf 1991 senior-adviseur)

1985 – 1990
Beleidsmedewerker kwaliteit van de arbeid, technologie en medezeggenschap bij de Bouw- en Houtbond FNV

1982-1985
Onderzoeker/adviseur privatisering bij de Technische Hogeschool Delft en de vakbond Abva Kabo

Opleidingen

• Atheneum A (1968-1974, St. Stanislascollege, Delft)
• Empirische Sociologie (1974- 1982 RU Leiden)
• Postdoctorale master management consultancy (1994-1995 Vrije Universiteit Amsterdam)
• Diverse korte cursussen, masterclasses en leergangen op het vlak van management, bestuur en filosofie

Selectie van recent uitgevoerde opdrachten

Strategisch adviseur, procesmanager  en onderzoeker

 • Voorzitter overleg wethouder met bewoners over gebiedsontwikkeling en sloopplannen in Arnhem (2022 -2023)
 • Ondersteuning bewonersgroepen bij concrete gebiedsontwikkelingen in onder meer Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam, de Bilt en Muiden (2019-2023)
 • Mede-initiatiefnemer ‘hack je stadsie’ gericht op versterken van de rol van bewoners bij gebiedsontwikkeling in Utrecht (2022 -2023)
 • Ondersteuning gemeenteraden bij de invoering van de omgevingswet en het werken aan vernieuwend participatiebeleid (2020- 2023)
 • Lid expertteam gemeente Zuidplas met als rol de ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan gemeenschapsontwikkeling bij de bouw van een nieuwe dorp (2022 -2023)
 • Ondersteuning woningcorporatie Trudo  in Eindhoven bij het versterken van de community-building in hun projecten (2023)
 • Adviseur gemeentebestuur Amsterdam bij slaan brug tussen invoeren omgevingswet en democratische vernieuwing (2018-2022)
 • Onderzoek naar en publicaties over de maatschappelijke rol van cultureel erfgoed in opdracht van RCE en het uitdaagrecht bij erfgoed in opdracht van LSA (2020-2021)
 • Adviseur gebiedsgericht werken en gebiedsontwikkeling voor de gemeenten Zwolle en Zaanstad (2017-2018)
 • Adviseur en initiatiefnemer voor het geven van een impuls aan de publiek ruimte in de wijk Overvecht in Utrecht (2017-2018)
 • Adviseur en trekker van de gebiedsontwikkeling in het stationsgebied van Kampen (2014-2016)
 • Adviseur provinciebestuur Utrecht bij het in verbinding staan met de samenleving en sturen met lichtheid (2016-2017)
 • Adviseur provincies en gemeenten bij de invoering van de omgevingswet en maken van omgevingsvisies, met name op de vraag hoe die veranderd worden in de samenleving (2015-2018)
 • Evaluatieonderzoek en advies over gebiedsgerichte aanpak provincie Noord Brabant (2015)
 • Adviseur organische gebiedsontwikkeling voor Zwolle Kampen Netwerkstad (2013-2018)

Ontwikkelaar en (bege)leider van lerende allianties en netwerken

 • Moderator pilot omgevingsplan in de gemeente Groningen met bewoners, raadsleden en ambtenaren (2020-2021)
 • Moderator bij het stadmakerscongres in Rotterdam (2022)
 • Begeleiding lerend netwerk maatschappelijke gebiedsontwikkeling in opdracht van het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (2021)
 • Mede-organisator stadsbrede initiatieven vanuit het netwerk van Utrechtse Ruimtemakers, o.a. organisatie Utrechts vastgoeddiner, vernieuwing lokale  aanbesteding en stimuleringsfondsen, stadsinitiatief maatschappelijke gebiedsontwikkeling, stadsakkoord met de gemeenteraad (2014-2019)
 • Begeleider community of practice gebiedsgericht werken van de gemeente Zwolle (2017-2018)
 • Moderator/ adviseur van het stadslab luchtkwaliteit in Rotterdam (2015)
 • Voorzitter/programmaontwikkelaar van 2 Communities of Practice wijkenaanpak bestaande uit de steden, het rijk en Aedes (2009-2012)
 • Procesmanager en voorzitter alliantie zeehavens in het kader van Randstad 2040 bestaande uit de havenbedrijven en 3 departementen (2008-2010)
 • Procesregisseur van een leertraject voor gebiedsgericht werken en infrastructuur in opdracht van ministerie I&M en RWS (2009-2010)
 • Moderator voor de totstandkoming van een coalitie voor de bouw van een biobased brug in de Delta (2012-2013)
 • Procesontwerper en ateliermeester regionaal project Toekomstagenda Markermeer/ IJmeer namens 2 provincies  (2007)
 • Procesmanager proeftuin voor vernieuwend ruimtegebruik eiland IJsselmonde namens 11 organisaties (2005-2007)

Inleidingen, debatten  en dagvoorzitter

 • Presentaties over samen stad maken, democratische vernieuwing en omgevingswet voor gemeente(rade)n, landelijke congressen (omgevingsmanagement, wooncoöperaties, verkeerskunde, dag van de stad etc.) en lokale initiatieven (2017-2023)
 • Gesprekleider verkiezingsdebat in de gemeente de Bilt (2022)
 • Gesprekleider bij de presentatie van operatie wooncoöperatie (2022)
 • Panellid netwerkbijeenkomst de responsieve overheid (2022)
 • Verzorgen vijf gesproken column over eigenaarschap bewoners voor hun eigen omgeving bij bijeenkomen van Architectuur lokaal (2018-2019)
 • Presentaties sturen met lichtheid voor o.a. landelijke conferenties, Vereniging van grondbedrijven, platform 31, trendbureau Overijssel, gemeente Eindhoven, Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, gemeente Hengelo, Aedes-Actiz en vele andere organisaties  (2012-2020)
 • Presentaties, debatten en excursies op het terrein van organische en maatschappelijke gebiedsontwikkeling (2016-2019)
 • Moderator van bijeenkomsten over de ‘right to challenge’ onder meer in Utrecht en Amstelveen (2014-2016)
 • Presentaties over ‘samen stad maken’ bij stads- en gebiedsontwikkeling (2014-2016)
 • Presentaties over netwerksturing en sociaal kapitaal voor o.a. netwerk Nederland wordt anders, Ruimtevolk, de gemeente Utrecht en netwerk duurzaamheid Overijssel (2013-2015)
 • Gespreksleider verkiezingsdebat stationsgebied Utrecht (2014)
 • Dagvoorzitter conferentie stationslocaties in opdracht ministerie van I&M en NICIS (2010)
 • Voorzitter werkconferentie meervoudig ruimtegebruik in de havens (2010)
 • Moderator gebiedsexpeditie Deltapoort (2010)
 • Moderator European Citizens Panel over de toekomst van het landelijk gebied in opdracht  van de Europese commissie (2007)
 • Moderator stadsdebatten over toekomst stationsgebied Rotterdam (2006-2007)

Trainer en docent

 • Trekker/trainer van het jaarthema ‘lessen in lichtheid’ voor ruimtelijke projectleiders van de gemeente Utrecht (2017-2018)
 • Gastdocent ‘samen stad maken’ aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de Rotterdamse academie voor Bouwkunst (2016-2018)
 • Docent bij de cursus strategisch opereren en lobby (2014-2016)
 • Docent ‘sturing met lichtheid’  bij diverse opleidingen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur  (2011-2017)
 • Inleider ‘sturing met lichtheid’ bij opleiding voor ruimtelijke professionals in Amsterdam ‘de Nieuwe Wibaut’ (2013-2015)
 • Driedaagse leergang ‘lessen in lichtheid’ voor het projectmanagementbureau van de gemeente  Utrecht (2009-2017) en voor Nicis Institute (2010-2011)
 • Masterclass strategie voor de gemeenten Haarlem  en Zwolle (2009-2011)
 • Kerndocent veranderkunde bij de opleiding transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam (2006-2010)
 • Kerndocent veranderkunde en innovatie bij de opleiding Baanbrekers in de bouw (2007-2012)
 • Kerndocent procesmanagement van de masterclass “Haagse Wijkaanpak” voor  het NICIS  (2008)
 • Ontwikkelaar en kerndocent masteropleiding ‘governance of complex spatial development’,  Erasmus Universiteit Rotterdam (2002-2004)
 • Ontwikkelaar en kerndocent leergang procesmanagement voor gebiedsmanagers voor SIOO  (2005-2007)
 • Verzorgen van workshops over bestuurlijke lichtheid en publiek  ondernemerschap via eigen bureau De Ruimtemaker (2005-2016)
 • Ontwikkelaar/trainer onderhandelen voor belangengroepen en overheden (vanaf 1997 tot heden)
 • Verzorgen trainingen voor burgemeesters over interactief bestuur en dualisering (1998- 2002)