Uitgevoerde opdrachten

Selectie van in de afgelopen jaren uitgevoerde opdrachten en ondernomen initiatieven

 • Voorzitter overleg wethouder met bewoners over gebiedsontwikkeling en sloopplannen in Arnhem (2022 -2023)
 • Coach projectleiders van een woningcorporatie in het kader van de herontwikkeling van een woonwijk in Amsterdam Zuidoost (2023)
 • Ondersteuning bewonersgroepen bij concrete gebiedsontwikkelingen in onder meer Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam, de Bilt en Muiden (2019-2023)
 • Mede-initiatiefnemer ‘hack je stadsie’ gericht op versterken van de rol van bewoners bij gebiedsontwikkeling in Utrecht (2022 -2023)
 • Ondersteuning gemeenteraden bij de invoering van de omgevingswet en het werken aan vernieuwend participatiebeleid (2020- 2023)
 • Lid expertteam gemeente Zuidplas met als rol de ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan gemeenschapsontwikkeling bij de bouw van een nieuwe dorp (2022 -2023)
 • Ondersteuning woningcorporatie Trudo  in Eindhoven bij het versterken van de community-building in hun projecten (2023)
 • Ondersteuning gemeente en bewoners in Amsterdam bij het maken van een omgevingsvisie van en voor de stad  en voor een specifieke buurt (2020, 2021)
 • Extern begeleider voor gemeente Groningen en bewoners bij co-creatieproces pilot omgevingsplan (2020 – 2021)
 • Advisering burgerinitiatieven voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling in opdracht van LSA (2020, 2021)
 • Onderzoek naar de rol die erfgoed speelt in de sociaal maatschappelijke wereld en schrijven essay daarover in opdracht van RCE (2020,2021)
 • Lid expertteam (‘kritische vriend’) bij de stadsvernieuwing in Almere (2019-2020)
 • Advisering gemeentebestuur Amsterdam bij  invoering omgevingswet in relatie tot democratische vernieuwing (2018-2019)
 • Onderzoek en advisering wijkaanpak Groningen (2019)
 • Verzorgen jaarprogramma ‘lessen in lichtheid’ voor 35 ruimtelijke projectleiders van de gemeente Utrecht  (2018)
 • Advisering en begeleiden leerproces gemeenten Zaanstad, Zwolle en Groningen bij aanpak gebiedsgericht werken (2017-2018)
 • Uitvoeren pilot eigenaarschap van bewoners voor de omgevingsvisie, gemeente Gooise Meren (2018-2019)
 • Ondersteuning diverse gemeenten bij invoering omgevingswet (2016-2019)
 • Procesmanagement organische gebiedsontwikkeling  Stationsgebied Kampen (2014-2016)
 • Adviseren college van gedeputeerden provincie Utrecht bij ambitie om in verbinding met de samenleving te staan (2016-2017)
 • Ondersteuning provincie Noord- Brabant bij aanpak invoering van de omgevingswet (2016)
 • Ondersteuning Zwolle Kampen Netwerkstad bij aanpak organische gebiedsontwikkeling (2013-2015)
 • Begeleiden aanpak stadslabs in de gemeente Rotterdam (2015)
 • Evaluatie gebiedsaanpak provincie Noord-Brabant (2015)
 • Uitwerken van een aanpak voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling met de gemeenteraad van Utrecht (2015-2016)
 • Adviseren gemeenten over overheidsparticipatie, doe-democratie en democratische vernieuwing (2014-2016)
 • Adviseren van steden bij omslag naar sturen met lichtheid / improviserende overheid o.a. in Amsterdam, Utrecht en Zwolle (2013-2016)
 • Procesmanagement en leiding van twee Communities of Practice (CoP’s) voor de wijkaanpak (2009-2012)
 • Begeleiding van de provincie Utrecht bij het vinden van een nieuwe, ontwikkelingsgerichte relatie met de gemeenten (2011-2012)
 • Ondersteuning gemeente Zwolle bij het versterken van de lokale regierol (2012)
 • Ondersteuning van het integratieproces van ruimte, water, milieu en mobiliteit vanuit het principe van ‘sturing met lichtheid’ , provincie Flevoland (2012)
 • Voorzitterschap alliantie zeehavens, een samenwerking tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam en de departementen van VROM,V&W en EZ, in opdracht van deze vijf partijen (2008-2010)
 • Innovatie-impuls en collectief leerproces voor gebiedsgericht werken en infrastructuur in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het steunpunt gebiedsgericht werken van RWS (2009-2010)
 • Leergangen en  masterclasses ‘lessen in lichtheid’ voor de gemeenten Utrecht en Amsterdam, Platform 31 en NSOB (2009-2012)
 • Toekomstvisietraject gemeente Utrecht  (2009)
 • Ondersteunen van innovatieprogramma’s vanuit het principe van ‘joint fact finding’ in opdracht van Pro Rail (2010-2011)
 • Advisering duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit voor de A4/Vlietzone in opdracht van de gemeente Den Haag (2009)
 • Verkenning integrale gebiedsontwikkeling rond Randweg Utrecht in opdracht van bouwbedrijf Strukton en woningbouwcorporatie Mitros (2008)
 • Advies en projectmanagement voor diverse deelprojecten (vernieuwingsimpuls, bestuurlijke innovatie, integratieslag) in het Transumo-project van Maasvlakte tot Achterland (2007-2009)
 • Masterclass werkende wijken in opdracht van Nicis Insitute en de Raad voor werken en inkomen (2009)
 • Begeleiding van de start van het programma Krachtig Bestuur binnen het ministerie van BZK (2008)
 • Procesontwerp en ateliermeester regionaal project Toekomstagenda Markermeer/ IJmeer in opdracht van de provincies Flevoland en Noord Holland (2007)
 • Procesevaluatie Uitvoeringsagenda Nota Ruimte in opdracht van VROM DG Ruimte (2006-2007)
 • Projectleiding en procesmanagement proeftuinen voor vernieuwend ruimtegebruik in regio Rijnmond en in Venlo  (2004-2007)
 • Procesontwerp en moderering European Citizens’ Panel over de toekomst van het landelijk gebied in Europa in opdracht van de Europese Commissie (2007)
 • Advisering van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties bij strategievorming voor de Noordvleugel van de Randstad (2005-2006)
 • Monitoring van de doorwerking van de Verkenning en de Toekomstvisie IJmeer in opdracht van Habiforum en partners in het gebied (2005- 2006 )
 • Verzorging leergangen en trainingen over procesmanagement  voor gebiedsmanagers en adviseurs (2005-2008)